Odesílání...
Vyžádejte si hovor

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.
společnosti KARLSBADEN s.r.o., se sídlem Blahoslavova 18/5, Drahovice, 360 01, Karlovy Vary, IČ 02844770, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 29630, stanoví pro případ reklamace vad zboží a servisních služeb provedených na věci, která je majetkem kupujícího (dále jen „zboží“ a „oprava“), následující postup:

I.
Záruka na jakost, záruční lhůta
Pro spotřebitele (fyzické osoby) se záruční podmínky řídí Občanským zákoníkem. Pro podnikatele prodávající poskytuje záruční lhůtu na zboží v délce, která vychází ze záruční lhůty poskytované výrobcem a je uvedena v záručním listu nebo prodejním dokladu, které jsou nedílnou součástí dodávky zboží. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím, a pokud kupující zboží neodebere v dohodnutý den, začíná záruka plynout dnem vystavení předávacího protokolu. Do záruční doby se nepočítá doba, která uplyne od uplatnění reklamace do jejího vyřízení. Záruční doba zboží opraveného, případně vyměněného v reklamačním řízení, dobíhá podle záruky původního zboží, přestože došlo při výměně zboží ke změně jeho sériového čísla.

II.
Záruční podmínky v případě oprav
Záruční podmínky oprav provedených na věci, která je v majetku kupujícího, se řídí dle podmínek smlouvy o opravě a úpravě věci dle § 652-656 Občanského zákoníku. Záruční doba na práci trvá 3 měsíce od dokončení opravy.
V případě, že si objednatel nepřevezme zboží do 1 měsíce po dokončení opravy, je povinen zaplatit zhotoviteli skladné ve výši 50,- Kč bez DPH za každý započatý týden. V případě, že si objednatel nepřevezme zboží ani do šesti měsíců po dokončení opravy dle §2609 Občanského zákoníku má zhotovitel právo zboží prodat a výtěžek z prodeje započíst proti ceně za opravu.

III.
Jak uplatnit reklamaci zboží
Kupující se může obrátit s reklamovaným zbožím na svého dodavatele nebo může napřímo reklamovat v servisním středisku Český servis. Aktuální seznam poboček vč. otvírací doby je uveden na denas.center K reklamaci je potřeba předložit doklad ( FA popř. záruční list aj.). Součástí každého zboží je ochranný obal, bez něhož nelze reklamaci realizovat. V těchto případech je nutná individuální dohoda s prodávajícím, jehož pověření pracovníci stanoví, zda je možno na zboží poskytnout bezplatný záruční servis. Oznámení o zjištěných vadách na výrobku a žádost o reklamaci musí kupující učinit u prodávajícího písemně. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují. U reklamací s žádostí o dobropis (vícenásobné vady nebo 3 stejné závady nebo 4 různé, určí servis.) musí zákazník dodat kompletní balení bez mechanického poškození s přiloženými originální servisní listy (poslední bez opravy, pouze s posouzením vady)

IV.
Vyřízení reklamace
V případě vzniku vady na zboží, která není způsobena zákazníkem (mechanické poškození) v záruční době má kupující nárok na bezplatnou opravu zboží. Pokud se na zboží vyskytnou vícenásobné vady nebo opakovaně po sobě 3 stejné závady nebo čtyři různé (určí servis) má kupující nárok u svého prodejce/dodavatele k odstoupení od kupní smlouvy. Reklamace bude vyřízena v případě fyzické osoby v zákonně lhůtě 30 dnů.
Záruka se nevztahuje na vady zboží vzniklé:
  • použitím neautorizovaného softwaru, neodborného zásahu a neoriginálního spotřebního materiálu
  • počítačovými viry
  • používáním zboží v pracovních podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy pracovním podmínkám kancelářského prostředí
  • nadměrným zatěžováním zboží nebo používáním zboží způsobem, který je v rozporu s dokumentací
  • či obecnými zásadami výrobce
  • neodbornou instalací, neodborným obsluhováním či zanedbanou péčí o zboží
  • zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN
  • meteorologickými vlivy (především po zásahu blesku apod.).
  • opotřebením produktu
U zboží charakteru software se záruka vztahuje výhradně na fyzickou nečitelnost médií. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (adjustační folie, pečetí aj.) se kupující stává oprávněným licenčním uživatelem produktu a zboží již nelze vrátit prodávajícímu.

V.
Škoda vzniklá přepravou zboží
Při řešení škod vzniklých přepravou je třeba postupovat podle platných obchodních podmínek přepravce. Pokud při prohlídce kupující zjistí mechanické poškození zboží, musí bez odkladu kontaktovat přepravce a sepsat s ním (i dodatečně) zápis o škodě. Následně kontaktuje pobočku, kde byla oprava realizována a která mu zboží odeslala, a kde bude reklamace zboží na základě zápisu o škodě dále řešena.

VI.
Závěrečné ustanovení
Prodávající si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.